Tesla Model 3 的使用心得

图片  Autopilot 自动辅助驾驶

图片

  优点:
  1.比半个月前便宜了2万8;
  2.Autopilot 自动辅助驾驶跑长途很舒服,在环路表现不错;

  缺点:
  1.系统显示续航大概在360KM(不开暖气、冷风、座椅加热);
  2.第一次用第三方充电桩充电就失败,不知道是兼容性还是稳定性问题;
  3.玻璃不升到顶,路上有异响;
  4.行车记录仪不能记录音频;
关键字: , ,

发表评论

打开HTML   打开UBB   打开表情   隐藏   记住我
               
emotemotemotemotemotemotemotemotemotemotemotemotemotemotemotemotemotemotemotemotemotemotemotemotemot